Ochrona danych osobowych

1. Postanowienia wstępne

Zasady przetwarzania danych osobowych klientów i pracowników Vím o svem s.r.o. i użytkowników aplikacji Stavario zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 wydanym przez firmę Vím o vesm s.r.o., IČO: 06935338, NIP: CZ06935338 z siedzibą w Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov (zwana dalej firmą). Spółka jest administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Celem jest dostarczenie informacji o tym, jakie dane osobowe firma przetwarza na temat osób, których dane dotyczą, podczas dostarczania i świadczenia usług, sprzedaży towarów, podczas odwiedzania stron internetowych obsługiwanych przez firmę, a także aplikacji internetowej Stavario prowadzonej przez firmę oraz kontaktów z istniejącymi i potencjalnymi klientów, w jakich celach i jak długo firma przetwarza te dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, komu i w jakim celu może je przekazywać. Ponadto informowania o tym, jakie prawa przysługują podmiotom danych osobowych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Dzieje się tak zawsze tylko w zakresie określonym przez konkretną usługę lub cel przetwarzania.

Zasady te wydawane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej jako Rozporządzenie lub RODO).

Ten dokument będzie regularnie aktualizowany. Aktualną wersję można zawsze znaleźć na https://www.stavario.com/cs/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju, poprzednie wersje są dostępne na życzenie w firmie pod kontaktami wymienionymi w niniejszej polityce,

Możesz mieć całkowitą pewność, że obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy ich przetwarzaniu zawsze przestrzegamy najwyższych standardów. W firmie obowiązują najsurowsze zasady określające, który pracownik może mieć dostęp do Twoich danych osobowych i które dane, w tym w jaki sposób może je przetwarzać. Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza firmę, z wyjątkiem przypadków, gdy mamy Twoją zgodę, jesteśmy do tego zobowiązani lub jesteśmy do tego upoważnieni przepisami prawa lub naszym uzasadnionym interesem (na przykład w w przypadku dostawców, zewnętrznej firmy księgowej lub prawnika lub w przypadku próśb ze strony organów publicznych, czyli np. organów ścigania itp.).

 

2. Kategorie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, którą firma jest w stanie zidentyfikować. W związku ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów firma może przetwarzać dane osobowe. Jednak przetwarzamy takie dane wyłącznie w celu świadczenia profesjonalnych usług i wypełniania naszych zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie oraz wypełniania naszych zobowiązań prawnych i ochrony naszych uzasadnionych interesów. Zbieramy dane głównie o naszych klientach - klientach, w tym potencjalnych klientach, którzy są zainteresowani naszymi usługami lub do których zwróciliśmy się z naszą ofertą. W zależności od charakteru sytuacji przetwarzamy dane dotyczące np. przedstawicieli, w tym członków organów statutowych oraz pracowników.

 

1) Podstawowe dane identyfikacyjne i adresowe

Takie dane są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Są to w szczególności:

 • imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Numer identyfikacyjny VAT
 • stały adres
 • adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności
 • Adres rozliczeniowy
 • adres pocztowy
 • połączenie bankowe
 • Data urodzenia
 • wizerunek Twojego podpisu (podpis biometryczny)

Z danych technicznych dołączamy Twój adres IP jako dane identyfikacyjne.

Dane identyfikacyjne są obdujące część każdej umowy, którą zawierasz z firmą. Dane identyfikacyjne wyrzeżowiemy i przetwarzamy w zakresach odpowiednikami prawa, w keskiemnych ustawach nr 89/2012 Dz.U., Codex Civily nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, nr 235/2004 Dz.U. o podatku od towarów i usług, nr 563/1991 Dz.U. o rachunkowości. Ponadto wyrzewiczowe dane w celu realizjacije umówyliśmy się i zamanjesti u konta, m.in. do realizacji umów z firmą. Bez podania tych danych nie możemy połączyć się z komputerem.

 

2) Dane kontaktowe

Dane są potrzebne do kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Są to w szczególności:

 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres pocztowy
 • adres Twojego profilu w sieciach społecznościowych
 • e-mail

Należy pamiętać, że głównym kanałem komunikacji jest e-mail lub kontakt za pośrednictwem sieci społecznościowych i/lub telefon, podczas komunikacji z Tobą, a zatem wykorzystanie danych osobowych będzie miało miejsce podczas komunikacji przez e-mail lub telefon.

 

3) Dane dotyczące zakupionych towarów, otrzymanych usług, korzystania z usług i etyki płatności

 • rodzaj i specyfikacje świadczonej usługi lub towarów,
 • ilość świadczonych usług i ich cena
 • informacje o morale płatniczym

 

4) Dane z komunikacji i interakcji między Tobą a firmą

Dane te są generowane podczas komunikacji związanej ze świadczeniem usług pomiędzy firmami. Są to zapisy osobistej komunikacji z klientem, pisemnej i elektronicznej komunikacji z klientem. Dane te obejmują również dane z korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji. Dzięki Twoim preferencjom firma może podnosić jakość swoich usług i oferować Ci produkty, które są dopasowane do Ciebie (personalizacja).

 

5) Dane przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest bezwzględnie konieczne do realizacji umowy lub obowiązków prawnych lub ochrony prawnie uzasadnionych interesów firmy, ale ich przetwarzanie umożliwi firmie usprawnienie świadczonych usług i ewentualnie informować klientów o odpowiednich dla nich ofertach. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody i mogą być przetwarzane przez okres ważności tej zgody. Po wycofaniu zgody dane te mogą być przechowywane wyłącznie w innych celach (np. w przypadku podpisu biometrycznego dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu w przypadku zawartej umowy). Są to w szczególności:

 • wykorzystanie danych kontaktowych w celach marketingowych (przetwarzanie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i biznesowych)
 • dane podpisu biometrycznego (podpisywanie w aplikacji)

 

3. Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych zależy od celu przetwarzania. Dla niektórych celów możliwe jest przetwarzanie danych bezpośrednio na podstawie umowy, prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie przepisów prawa (bez zgody), dla innych tylko na podstawie zgody.

 

1) Przetwarzanie w związku z realizacją umowy, wypełnieniem obowiązków prawnych lub uzasadnionym interesem

Aby zawrzeć z Tobą umowę i świadczyć nasze usługi, musimy znać Twoje podstawowe dane. Niezbędne jest zatem podanie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów. Bez podania danych osobowych w tych celach nie byłoby możliwe świadczenie usług. Nie można zatem odmówić przetwarzania w celu realizacji umowy i wypełnienia obowiązków prawnych.

Abyś mógł obsługiwać swoje osobiste konto w aplikacji Stavario, zarządzamy Twoimi danymi dostępowymi – w szczególności loginami i hasłami, które służą do bezpiecznego uwierzytelnienia zalogowanej osoby.

W ramach uproszczenia i funkcjonalności aplikacji Stavario firma umożliwia zawarcie dowolnej umowy w ramach aplikacji z wykorzystaniem podpisu biometrycznego.

Są to w szczególności następujące podstawowe cele cząstkowe:

 • udzielenie licencji (wykonanie umowy)
 • rozliczanie usług (wykonanie umowy)
 • wypełnienie prawnych obowiązków podatkowych (wypełnienie obowiązków prawnych)
 • w celach określonych przepisami szczególnymi na potrzeby postępowania karnego oraz w celu wypełnienia obowiązku współpracy z Policją Republiki Czeskiej i innymi organami państwowymi (realizacja obowiązków prawnych)
 • procesy związane z identyfikacją klienta (realizacja umowy)
 • windykacja roszczeń klientów i innych sporów konsumenckich (uzasadniony interes)
 • zabezpieczenie dowodów na wypadek konieczności obrony praw firmy (uzasadniony interes)
 • rejestr dłużników (uzasadniony interes)

Dane osobowe w związku z tymi czynnościami przetwarzane są w zakresie niezbędnym do wykonania tych czynności i przez czas niezbędny do ich wykonania lub przez czas wprost określony przepisami prawa.

Twoje dane przechowujemy tylko tak długo, jak to konieczne. Przechowujemy je przez 10 lat ze względu na wypełnienie obowiązków prawnych, ze względu na obowiązek ostrożności i należytej staranności zawodowej, zwłaszcza w zakresie ustawowych terminów przedawnienia, a następnie kolejne 10 lat. Długoterminowy charakter niektórych roszczeń, np. długoterminowy okres obowiązywania licencji, wydłuża czas przetwarzania co najmniej na czas trwania ochrony praw autorskich.

Zgodnie z ustawą o VAT spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów i ewidencji podatkowych zawierających szczegółowe dane związane z wybranymi świadczonymi usługami przez okres 10 lat od końca okresu rozliczeniowego, w którym miała miejsce świadczenie.

Oprócz wskazanych zasad archiwizacji, firma przechowuje większość danych dłużej z uwagi na ciążący na firmie obowiązek ostrożności i staranności zawodowej, zwłaszcza w przypadku konieczności przedstawienia dowodów w postępowaniu sądowym.

 

2) Przetwarzanie danych klienta usługi

W związku z korzystaniem z produktów i usług firma może wykorzystywać dane kontaktowe do przesyłania informacji dotyczących wykorzystywanych produktów i usług. Chodzi przede wszystkim o stworzenie odpowiedniej oferty produktów i usług firmy.

 

3) Przetwarzanie plików cookie ze stron internetowych obsługiwanych przez ABRA Software a.s.

Jeżeli podmiot ma włączoną obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, przetwarzamy jego zapisy behawioralne z plików cookie umieszczonych na stronach obsługiwanych przez firmy, w celu zapewnienia lepszego działania Internetu oraz w celu reklamy internetowej firmy.

Firma korzysta z usług Google Analytics w celu usprawnienia i uproszczenia korzystania z serwisu oraz w celach marketingowych.

Plik cookie to krótki plik tekstowy, który odwiedzana strona internetowa wysyła do przeglądarki. Umożliwia stronie internetowej rejestrowanie informacji o wizycie osoby, której dane dotyczą, takich jak preferowany język i inne ustawienia. Pliki cookie służą różnym celom. Służą one na przykład do przechowywania ustawień bezpiecznego wyszukiwania, wybierania odpowiednich reklam, monitorowania liczby odwiedzających stronę, ułatwienia rejestracji nowych usług, ochrony danych lub zapisywania. Więcej o plikach cookie można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs.

Użytkownicy strony internetowej mogą odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, ale jeśli podmiot danych to zrobi, musi mieć świadomość, że może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez Google, pobierając i instalując oprogramowanie wtyczki przeglądarki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Każdy użytkownik, czyli również klient, określa w ustawieniach swojego komputera lub w ustawieniach przeglądarki, czy przeglądarka ma zezwalać witrynie na przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. To ustawienie można uznać za zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przeglądarka jest narzędziem do pośredniczenia w wyrażaniu zgody.

 

4. Kategorie odbiorców danych osobowych

Firma korzysta z profesjonalnych i specjalistycznych usług innych podmiotów przy wypełnianiu swoich zobowiązań i zobowiązań wynikających z umów. Chodzi głównie o windykację, działalność ekspertów, prawników, audytorów, administrację i rozwiązania systemów informatycznych, internetową agencję reklamową lub sprzedażową, prowadzenie ksiąg rachunkowych, informacje do operacji finansowych w celu dokonania płatności, wykonywanie usług analitycznych. Starannie dobieramy każdy taki podmiot i zawieramy z każdym z nich umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku zainteresowania firma poinformuje konkretnego odbiorcę z prośbą.

Przetwórcy to firmy z siedzibą zarówno w Republice Czeskiej, jak iw państwie członkowskim Unii Europejskiej. Dane osobowe nie są w żaden sposób przetwarzane, nie sprzedajemy ani nie rozpowszechniamy danych osobowych w żadnym innym celu niż określony w niniejszych zasadach.

W ramach wypełniania obowiązków prawnych Spółka przekazuje dane osobowe organom administracyjnym i organom ustanowionym obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to konieczne.

 

5. Sposób przetwarzania danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe ręcznie i automatycznie.

 

6. Informacja o prawach osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem ważnych danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest osobą możliwą do zidentyfikowania i udowodni się firmie, przysługują jej następujące prawa.

 

1) Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo poprosić firmę o potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie i uzyskać od nas przegląd tych danych. Ponadto masz prawo do uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach, planowanym okresie przechowywania, z jakiego źródła posiadamy dane i komu je udostępniamy, o przysługujących Ci prawach do sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania , możliwość wniesienia do nas sprzeciwu lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji i związane z tym informacje.

 

2) Prawo do poprawienia niedokładnych danych

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo do poprawiania niedokładnych danych osobowych. W przypadku, gdy dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niedokładne, oczywiście poprawimy je na Twoje żądanie. Na Państwa życzenie możemy również uzupełnić dane.

 

3) Prawo do usunięcia

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia dotyczących jej danych osobowych. W następujących przypadkach:

 • firma nie potrzebuje już danych do celów, dla których je zebrała o Tobie;
 • firma przetwarza dane na podstawie Twojej zgody, którą wycofałeś, a firma nie może przetwarzać danych na podstawie innej przyczyny prawnej (np. nasz prawnie uzasadniony interes);
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionych interesów lub interesu publicznego;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • musimy spełnić nasz obowiązek prawny, usuwając;

 

Zwracamy jednak uwagę, że firma nie usunie i nie może usunąć danych, jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne m.in.:

 • wypełnienia obowiązku prawnego lub zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym;
 • o zabezpieczenie i egzekucję roszczeń prawnych;
 • w innym celu, który jest zgodny z pierwotnym celem.

 

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo ograniczyć przetwarzanie do czasu rozstrzygnięcia skargi, jeżeli podważy prawidłowość danych osobowych, przyczyny ich przetwarzania lub wniesie sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

5) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia, osoba, której dane dotyczą, na jej żądanie ma prawo do uzyskania przez spółkę zawiadomienia w przypadku sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dokonanego zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18.

 

6) Prawo do przenoszenia danych osobowych

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych, które jej dotyczą i które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania od spółki przeniesienia tych dane innemu administratorowi.

 

7) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych ze względu na prawnie uzasadniony interes firmy.

 

8) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i biznesowych można cofnąć w dowolnym momencie. Konieczne jest, aby odwołanie było wyraźne, zrozumiałe i pewne przejawy woli z ewentualną identyfikacją osoby, której dane dotyczą.

 

9) Prawo do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

W przypadku podejrzenia naruszenia ochrony życia osobistego i prywatnego, które powinno być spowodowane przetwarzaniem danych osobowych, podmiot danych ma prawo żądać odpowiedniego wyjaśnienia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi w dowolnym momencie do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Plk. Sochora 27.170 00 Praga 7, www.uoou.cz.

 

7. Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od 14 12. 2018.

Możesz skorzystać ze swoich praw, na przykład, wysyłając e-mail lub pismo na dane kontaktowe firmy:

Vím o všem s.r.o.
Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov
info@stavario.com