Zasady i warunki

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy Regulamin jest w rozumieniu ust. § 1751 Kodeksu Cywilnego, integralną część Umowy licencyjnej na Aplikację internetową Stavario zawartej pomiędzy Vím o svem s.r.o., IČO: 06935338, NIP: CZ06935338 z siedzibą pod adresem Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov, jako Dostawcą na z jednej strony i Nabywca z drugiej.

1.2. Zawierając Umowę Licencyjną, Dostawca i Nabywca wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i zobowiązują się do przestrzegania wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

1.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje i obowiązuje w swojej aktualnej wersji.

1.4. Z aplikacji internetowej Stavario można korzystać wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy Licencyjnej zawartej między Dostawcą a Nabywcą. Zmiany Umowy Licencyjnej muszą mieć formę pisemną załączników ponumerowanych w porządku rosnącym. Wyklucza się możliwość zmiany umowy w inny sposób niż pisemny. Dotyczy to również odstąpienia od wymogu formy pisemnej. Rozpoczęcie korzystania z aplikacji internetowej Stavario jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Definicje terminów

2.1. Terminy pisane wielką literą mają w niniejszych Warunkach następujące znaczenie:

Umowa Licencyjna to Umowa Licencyjna na aplikację internetową Stavario zawarta pomiędzy Dostawcą a Nabywcą w aktualnej wersji, wraz z powiązanymi dokumentami i załącznikami.

Nabywcą jest osoba prawna lub osoba fizyczna, która zawarła z Dostawcą Umowę Licencyjną na Aplikację Internetową.

Kodeks cywilny to ustawa nr. 89/2012 Dz. Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami.

Warunki handlowe to niniejsze Warunki handlowe z późniejszymi zmianami i wszystkie powiązane dokumenty.

Dostawcą jest Vím o vesm s.r.o., IČO: 06935338, NIP: CZ06935338 z siedzibą pod adresem Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov.

Aplikacja internetowa jest wewnętrznie zorganizowanym systemem stworzonym przez Dostawcę do administrowania i zarządzania agendą prawa pracy.

Okres udzielenia licencji to określony w Umowie Licencyjnej okres, w którym Dostawca zobowiązuje się, pod warunkiem zapłaty ceny Licencji, udzielić Nabywcy prawa do korzystania z Aplikacji Online w zakresie określonym w Umowie Licencyjnej, Warunki handlowe i warunki techniczne.

Stronami umowy są Dostawca i Nabywca.

Warunki techniczne regulują wymagania techniczne dla prawidłowej funkcjonalności oraz zwracają uwagę na ograniczenia wykorzystywanych technologii i są integralną częścią Warunków Handlowych oraz Umowy Licencyjnej.

Pracownikiem jest każda osoba pozostająca w relacji zależnej z Usługodawcą, nawet poza stosunkiem pracy, do której może również udać się osoba wykonująca usługi na rzecz Usługodawcy jako wykonawca zewnętrzny.

Urządzeniem Użytkownika jest każde urządzenie, na którym można uruchomić i korzystać z Aplikacji Online, w szczególności komputer osobisty, tablet, telefon lub inne urządzenie elektroniczne.

3. Warunki licencji

3.1. Usługodawca wykonuje prawa majątkowe na podstawie prawa autorskiego w obowiązującym brzmieniu do Aplikacji Stavario Online i jest upoważniony do udzielenia Nabywcy upoważnienia do korzystania z prawa do korzystania z Aplikacji Online.

3.2. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji Online na warunkach uzgodnionych zgodnie z Umową Licencyjną, Warunkami Handlowymi i Warunkami Technicznymi.

3.3. Licencja na Aplikację Online jest udzielana jako Licencja niewyłączna bez ograniczeń terytorialnych.

3.4. Licencja udzielana jest na okres odpowiadający Okresowi Udzielenia Licencji określonym w Umowie Licencyjnej. W Okresie Przyznania Licencji Dostawca zapewnia Nabywcy uzgodnioną funkcjonalność i doprecyzowaną pomoc techniczną oraz doprecyzowaną konserwację i rozwój Aplikacji Online.

3.5. Po zakończeniu Okresu Licencji Nabywca nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Aplikacji Online. Po zakończeniu Okresu Licencji Usługodawca jest uprawniony do uniemożliwienia Nabywcy niedostępności Aplikacji Online oraz jej pełnej funkcjonalności.

3.6. Agent autoryzacyjny nie jest upoważniony do udzielania sublicencji na Aplikację internetową ani do uzyskiwania dostępu do kodu źródłowego Aplikacji internetowej.

4. Cena i warunki płatności

4.1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za Licencję na podstawie wystawionych dokumentów podatkowych w terminie ich wymagalności. Cena za Licencję jest określona zgodnie z Umową Licencyjną.

4.2. Oprócz ceny za Licencję Nabywca zobowiązuje się do uiszczania opłat za inne odpłatne usługi Dostawcy, w szczególności cenę za szkolenie wstępne i inne tylko w przypadku ich zamówienia.

4.3. O ile Kontrahenci nie uzgodnią inaczej, Licencja może zostać przedłużona na kolejny okres w przypadku zaakceptowania przez Nabywcę ceny licencji na kolejny okres. Nabywca zgadza się, że z dużym wyprzedzeniem przed końcem Licencji na Okres przedpłaty, szczegóły płatności zostaną przesłane do Nabywcy w celu zapłaty za Licencję za ten sam okres, przy czym zapłata ceny zgodnie ze szczegółami płatności zostanie automatycznie przedłużona Licencję na uzgodniony okres zgodnie z warunkami Umowy Licencyjnej, Warunków Handlowych i Warunków Technicznych.

4.4. Jeżeli Nabywca zalega z zapłatą jakiejkolwiek części ceny Licencji przez okres dłuższy niż 30 dni, Dostawca ma prawo zawiesić lub ograniczyć świadczenie wszystkich usług związanych z Aplikacją Online do czasu zapłaty przez Nabywcę ceny Licencji.

5. Aktualizacje

5.1. Zapłata Ceny Licencji Aplikacji Online nie uprawnia do bezpłatnego dostarczania jakichkolwiek zupełnie nowych aktualizacji, modułów, złożonych funkcjonalności oraz niezbędnych usprawnień jakościowych i ilościowych Aplikacji Online, bez których jednak Nabywca może nadal korzystać z Aplikacji Online (Dostawca jest uprawniony do oferowania ich w formie płatnego przedłużenia Licencji).

5.2. Jeżeli Kupujący nie skorzysta z możliwości nabycia odpłatnego rozszerzenia Aplikacji Online o aktualizację, moduł, złożoną funkcjonalność lub zasadniczą poprawę jakościową i ilościową, to nadal jest uprawniony do korzystania z Aplikacji Online w formie bez tego poprawa.

6. Wsparcie

6.1. Usługodawca zobowiązuje się w przypadku, gdy po rozpoczęciu korzystania z Aplikacji internetowej pojawi się istotna wada Aplikacji internetowej, tj. takich, które uniemożliwiałyby dostęp do dokumentów i danych, a tym samym Kupujący nie mógłby korzystać z Aplikacji Internetowej ani nią sterować; że wykona odpowiedi cznyność serwisowa i ządzybi bez zbędnych zbędnych z eliminiwaniu problem z semesnego problemu z przebiciem problemu i jego ayaw do czasu ustanje działanie i znalezinia w celu wykonania problemu, przed wszystkim poprzez sieciową na komputer y spoorte e-mailowe oraz w Nadrepo osobistą interwencję w siedzibie Kupującego.

6.2. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi serwisowej w przypadku pojawienia się nieistotnej wady Aplikacji internetowej, biorąc pod uwagę możliwości Usługodawcy. Za wadę nieistotną uważa się taką wadę, która sama w sobie nie zagraża normalnemu, prawidłowemu funkcjonowaniu Aplikacji internetowej ani nie powoduje utrudnień w normalnym korzystaniu z Aplikacji internetowej.

6.3. Komunikaty o błędach lub inne przejawy Aplikacji Internetowej, które nie wpływają na szybkość lub funkcjonalność Aplikacji Internetowej i nie powodują znaczących odchyleń od jej uzgodnionych właściwości.

6.4. Usługodawca i Nabywca zobowiązują się do usunięcia zgłoszonych wad w ramach czynnej współpracy oraz do wzajemnego informowania się o postępach w usuwaniu wad. Nabywca ma świadomość, że w celu umożliwienia odtworzenia ewentualnego błędu, a tym samym ustalenia jego przyczyny, wymagany jest prawidłowy i adekwatny opis czynności użytkownika poprzedzających pojawienie się wady.

6.5. Jeżeli Nabywca opóźnia się z wywiązaniem się z obowiązku zapewnienia i umożliwienia Dostawcy zdalnego dostępu do komputera Nabywcy w celu usunięcia wad lub nie przedstawi odpowiedniego opisu aktywności użytkownika poprzedzającej pojawienie się wady, nie może nastąpić opóźnienie przez Usługodawcę w usunięciu wad Aplikacji Internetowej. Usługodawca jest uprawniony do zaproszenia Kupującego, w celu usunięcia wady, do aktualizacji do najwyższej dostępnej wersji przeglądarki internetowej lub programów niezbędnych do funkcjonowania Aplikacji Online. Do tego czasu nie zalega z rozwiązaniem wsparcia.

6.6. Usługodawca jest uprawniony do zapewnienia usunięcia wad Aplikacji Internetowej, realizacji konserwacji Aplikacji Internetowej przez osobę trzecią, z którą zawrze umowę o autoryzowane świadczenie pomocy technicznej.

6.7. Agent autoryzacyjny umożliwi zdalny bezpieczny dostęp m.in. poprzez aplikację „Team Viewer” do Usługodawcy w celu, w razie potrzeby, zdalnej realizacji interwencji serwisowych.

6.8. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich sugestii lub nieobsłużonych wyjątków do Aplikacji internetowej, na adres e-mail Dostawcy oraz opisania czynności, podczas której wystąpił wyjątek, jego przejawów i ewentualnych komunikatów o błędach. W przypadku, gdy Nabywca nie zrobi tego niezwłocznie, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ograniczenie funkcjonalności Aplikacji Online.

6.9. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że podstawowa obsługa Aplikacji Online jest świadczona zdalnie za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonicznie. Osiągnąwszy siew w przypadku gdy zakupiły blądą lub gonodości Aplikacji Online lub jej funksi nastuły usugi kupującego lubującego w przypadku nienormalnego systemu lub bądącego bądnego i oświękzania cenowego usług godzinowych, wszysztich kostosów poniesionych przez usługę, w specjalnym w drugim roku kostosowanego i straconego czasu zsynchronizowanego (min.). ). 700 CZK/godz bez VAT, min 7 CZK/km bez VAT).

7. Umowa określająca zakres odpowiedzialności

7.1. Strony umowy zobowiązują się dołożyć maksymalnych starań, aby zapobiec uszkodzeniu i zminimalizować powstałe szkody. Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowymi informacjami otrzymanymi od drugiej Strony Umowy.

7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność prawną dokumentów wprowadzonych przez Nabywcę lub zmodyfikowanych przez niego parametrów w aplikacji internetowej.

7.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem danych uzyskanych ze źródeł danych pochodzących od osób trzecich, podobnie jak nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez dane wprowadzone przez Zamawiającego lub jego pracowników (upoważnione przez niego osoby trzecie). Dla funkcji i modułów Aplikacji Online uzależnionych od źródeł danych dostarczonych przez osoby trzecie.

7.4. W żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady lub szkody spowodowane wadami Aplikacji internetowej lub jej wadliwymi wyjściami, jeżeli zostały one spowodowane przez Kupującego, osoby trzecie lub okoliczności wyłączające odpowiedzialność Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady lub szkody spowodowane w szczególności wprowadzeniem błędnych danych do Aplikacji Internetowej, zainfekowaniem sieci lokalnej Kupującego lub jego komputera wirusami komputerowymi, inną nieprofesjonalną ingerencją w Aplikację Internetową, szkodami spowodowanymi nieprawidłowym działaniem urządzeń technicznych, system operacyjny lub sieć. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady lub szkody spowodowane nieprawidłowym działaniem programów lub aplikacji osób trzecich, z których korzysta Aplikacja Online. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ograniczenia funkcjonalności Aplikacji Online spowodowane przerwami lub awariami połączenia internetowego.

7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści lub inne szkody poniesione przez Nabywcę, które zostały spowodowane niemożnością korzystania z Aplikacji internetowej w uzgodnionym zakresie. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność aplikacji udostępnianych przez osoby trzecie, z których korzysta Aplikacja Online. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że pełna funkcjonalność Aplikacji Online jest uzależniona od aplikacji firm trzecich, których funkcjonalność nie może być zagwarantowana przez Usługodawcę. Dalsze warunki ograniczenia odpowiedzialności podane są w Warunkach Technicznych.

7.6. W przypadku szkód, które można udowodnić przez Dostawcę, Kontrahenci ustalają, że wysokość szkody nigdy nie przekroczy kwoty i jest ograniczona do kwoty odpowiadającej cenie Licencji z poprzedniego okresu abonamentowego.

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Nabywca rozumie, że w trakcie swojej działalności z licencją prawdopodobnie będzie przetwarzał dane wrażliwe, które zgodnie z obowiązującym prawem można uznać za dane osobowe. W celu ich wykorzystania zobowiązany jest zażądać uprzedniej zgody osób, których dane osobowe będzie przetwarzał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowymi procedurami nabywcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

8.2. Nabywca wyraża zgodę, aby jego dane osobowe, a mianowicie imię i nazwisko lub imię i nazwisko, adres stałego zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności lub siedziby, adres e-mail i numer telefonu oraz inne dane kontaktowe, były przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z ustawą nr. 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez pracowników Usługodawcy lub upoważnione osoby trzecie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Usługodawcy i będą udostępniane wyłącznie pracownikom Usługodawcy lub upoważnionym osobom trzecim.

8.3. Jednocześnie Nabywca wyraża zgodę na ewentualne pozyskanie nagrania audio rozmowy przez Dostawcę w przypadku kontaktu telefonicznego z Dostawcą oraz na przechowywanie tych nagrań.

8.4. Zamawiający niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych Dostawcy na jego adres e-mail. Nabywca może w każdej chwili odwołać tę zgodę na piśmie.

8.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Usługodawca jest uprawniony do monitorowania i dalszego wykorzystywania danych statystycznych o aktywności Kupującego w Aplikacji Internetowej do własnych celów, w szczególności w odniesieniu do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji Internetowej i jej modułów.

8.6. Nabywca oświadcza, że ​​jest świadomy swoich praw zgodnie z § 12 i § 21 Ustawy 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych i oświadcza, że ​​wszystkie podane dane są dokładne i prawdziwe oraz są podawane dobrowolnie. Zgoda ta jest dobrowolnym i świadomym wyrażeniem woli osoby, której dane dotyczą, której treścią jest zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych.

8.7. Nabywca przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że ​​został poinformowany przez dostawcę (zgodnie z § 89 ust. 3 ustawy nr 127/2005 Dz.U., Ustawy o komunikacji elektronicznej oraz o zmianie niektórych ustaw pokrewnych (Ustawa o komunikacji elektronicznej) , że strony internetowe, na których dostępna jest Aplikacja Online przetwarzają pliki cookies, w tym stałe.Zamawiający wyraża zgodę na to przetwarzanie w imieniu wszystkich użytkowników, o ile zgoda ta jest wyrażona na okres 48 miesięcy, w tym zakresie Usługodawca informuje Zamawiający, że przeglądarki internetowe zawierają zarządzanie plikami cookies, gdzie prawdopodobnie Zamawiający może ręcznie usunąć pliki cookies, zablokować lub całkowicie zabronić ich używania.W celu uzyskania dodatkowych informacji Zamawiający może skorzystać z pomocy swojej przeglądarki internetowej.

9. Poufność

9.1. Strony umowy zobowiązują się nie rozszerzać ani nie powielać wszystkich faktów z zakresu tajemnic handlowych i innych informacji poufnych oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Kontrahenci zobowiązują się ponadto do niewykorzystywania tajemnic handlowych i informacji poufnych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub celem ich udostępnienia na rzecz osób trzecich.

9.2. Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności również w odniesieniu do innych faktów, których ujawnienie osobom trzecim mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na interesy biznesowe lub reputację drugiej strony umowy lub jej partnerów biznesowych i klientów.

9.3. Przekazanie tajemnicy handlowej lub informacji poufnych nie powoduje powstania żadnego prawa do licencji, znaku towarowego, patentu, prawa do używania lub rozpowszechniania pracy autora ani żadnego innego prawa własności intelektualnej lub przemysłowej.

10. Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

10.1. Wygaśnięcie ważności i skuteczności Umowy Licencyjnej jest bezpośrednio związane z przepisami prawa i przypadkami odstąpienia od umowy. Jednakże wypowiedzenie dokonane w Okresie Licencji kończy się dopiero wraz z upływem Okresu Licencji. Nabywcy nie przysługuje zwrot proporcjonalnej części przedpłaconej licencji w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub niekorzystania z Aplikacji Online. Strony umowy mogą odstąpić od Umowy Licencyjnej z przyczyn określonych w Umowie Licencyjnej i/lub Regulaminie i/lub z przyczyn określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie nr 89/2012 Dz. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami.

10.2. W przypadku, gdy Nabywca w szczególnie poważny sposób naruszył swoje zobowiązania wynikające z Umowy Licencyjnej, Warunków Handlowych lub Warunków Technicznych, Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym po wykryciu takiego naruszenia. Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Licencyjnej w przypadku, gdy nabywca nie wywiązuje się należycie i terminowo ze swojego zobowiązania do zapłaty ceny licencji zgodnie z Umową Licencyjną.

10.3. Pod koniec okresu ważności Licencji, lub W okresie udzielenia licencji Nabywca nie jest uprawniony do uzyskania swoich danych, które są przechowywane w standardowej bazie danych, gdyż eksport danych do aplikacji innej firmy bezwzględnie wymagałby użycia kodu źródłowego Aplikacji Online, co jest zabronione zgodnie z Umową Licencyjną i niniejszym Regulaminem.

10.4. Odstąpienie jednej ze stron umowy od umowy nie wpływa na zobowiązanie drugiej strony do zapłaty kary umownej lub odszkodowania za szkody wynikające z niniejszej umowy.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Stosunki prawne między Dostawcą a Nabywcą reguluje porządek prawny Republiki Czeskiej. Strony umowy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie kwestie sporne rozwiązać polubownie, biorąc pod uwagę uzasadnione interesy stron umowy. O ile strony umowy wyraźnie nie uzgodniły inaczej, sądy Republiki Czeskiej są właściwe do rozstrzygania sporów.

11.2. Strony umowy wykluczają stosowanie zachowanych praktyk handlowych w rozumieniu postanowień § 558 ust. 2 Kodeksu Cywilnego oraz zastosowanie przepisów § 1748, § 1763, § 1799 i 1800 Kodeksu Cywilnego również jest wyłączone.

11.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy Licencyjnej, Warunków Handlowych, Warunków Technicznych lub jakiejkolwiek innej umowy stanowiącej część wspomnianych umów stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne lub będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, ważne jest, że można je w pełni oddzielić od inne postanowienia danego dokumentu, a tym samym pozostałe postanowienia danego dokumentu pozostają w pełnej mocy. W takim przypadku strony umowy wyrażają zgodę na zastąpienie takiego postanowienia nowym, ważnym postanowieniem, czyli takim, które jest możliwie najbardziej zbliżone do postanowienia zastępowanego pod względem jego przeznaczenia.

11.4. Kontrahenci oświadczają i potwierdzają, że prawidłowo zapoznali się z Umową Licencyjną, Warunkami Handlowymi i Warunkami Technicznymi oraz ich treścią, przeczytali i rozumieją ich cały tekst oraz że zawierają Umowę Licencyjną wraz z załącznikami po dokładnym rozważeniu, z własnej woli, bez przymusu i nie na niekorzystnych warunkach, z pełnym zamiarem wypełnienia określonych w nich obowiązków. Oświadczają również, że nie są im znane żadne fakty, które mogłyby w jakikolwiek sposób unieważnić Umowę licencyjną, zniweczyć jej cel, spowodować jej nieskuteczność wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej lub w inny sposób wpłynąć na prawa osób trzecich.

11.5. Strony umowy wyraźnie zgadzają się w rozumieniu ust. § 1752 an. Kodeksu Cywilnego, możliwość późniejszych uzasadnionych zmian niniejszego Regulaminu przez Dostawcę, przy czym o zmianie Regulaminu Nabywca zostanie poinformowany na adres internetowy Dostawcy oraz dalej w formie korespondencji handlowej na adres Adres elektroniczny Kupującego. Jeżeli Kupujący nie odrzuci zmian Regulaminu w terminie 1 miesiąca od wysłania komunikatu handlowego na adres e-mail Kupującego, uważa się, że je zaakceptował i jest związany zmienionym Regulaminem. W przypadku, gdy Nabywca odrzuci zmianę Warunków Handlowych w określonym terminie, w stosunkach pomiędzy Stronami Umowy stosuje się ostatnie obowiązujące brzmienie Warunków Handlowych uzgodnione przez obie Strony Umowy.

11.6. Niniejsze Warunki handlowe anulują i zastępują wszystkie poprzednie umowy stron umowy, które nie zostały wyraźnie określone w dokumentach umownych zawartych między stronami umowy w zakresie udzielania Licencji na Aplikację internetową oraz jej użytkowania, aktualizacji i wsparcia.

11.7. Cena, zgodnie z aktualnym cennikiem, obowiązuje w przypadku 100% zgodności z warunkami umowy. Jeżeli Nabywca zażąda zmiany Umowy Licencyjnej, Warunków Handlowych lub Warunków Technicznych, cena aplikacji będzie odzwierciedlać zindywidualizowane Warunki Handlowe i Warunki Techniczne.

11.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1. 2. 2018.

 

W Teplicach w ciągu dnia 1. 2. 2018
Vím o všem s.r.o.
Smetanova 1249/6, 419 01 Duchcov
info@stavario.com